Polityka prywatności

COOKIES

Poniżej określono zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

 

I. Definicje 

 1. Administrator – oznacza Fundacja Blisko Domu, która przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie fundacjabliskodomu.pl.

 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
  I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  II) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

REGULAMIN SERWISU.

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.fundacjabliskodomu.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Blisko Domu z siedzibą w Żarach 68-200, ul. Szarych Szeregów 47/54, zarejestrowaną w rejestrze KRS pod numerem: 0000631543 zwaną dalej Fundacją.

 2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.

 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących i planowanych wydarzeniach organizowanych przez Fundację.

 4. Serwis umożliwia ponadto:
  I) wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online;

II) zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;

 1. Do wszelkich publikacji oraz galerii zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji. Ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone hasłem „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również logo Fundacji jest chronione.

 

II. Kontakty e-mail oraz newsletter

 1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie elektronicznej na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały reklamowe zachęcające do udziału w wydarzeniach oraz innych przedsięwzięciach Fundacji.

 2. Każdy kto kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.

 3. Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera oraz przekazanie nam swojego adresu e-mail jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji także w zakładce kontaktu oraz rejestracji w organizowanych wydarzeniach, kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.

 4. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez przesłanie do Fundacji informacji z taką rezygnacją.

 

III. Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych DotPay Przekierowanie do DotPay następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie Fundacji.

 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)

 4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: – wpisz formę płatności – wpisz formę płatności

 

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach przedstawionych w tym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi przez Fundację przedsięwzięciami.

 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Blisko Domu 2.kontakt z administratorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu adresem e-mail kontakt@fundacjabliskodomu.pl.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach Fundacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 4.kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;

 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;

 8. Dane osób, które zdecydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu DotPay. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu DotPay.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.

 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: kontakt@fundacjabliskodomu.pl Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.

 

 

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119z04.05.2016) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Blisko Domu; 2.kontakt z administratorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@fundacjabliskodomu.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach Fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

 3. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;

 4. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z: – formularzy kontaktowych i rejestracyjnych w Serwisie Fundacji; – korespondencji e-mail – rozmowy telefonicznej

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;

 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;

 8. Pana/Pani dane osobowe podlegają szczególnej ochronie w naszej bazie danych z gwarancją nieudostępniania osobom trzecim.

 

 

REGULAMIN WYJAZDÓW OJCOWSKICH

 

1. WYPRAWY OJCOWSKIE to wyjazdy jedno- lub wielodniowe skierowane do wszystkich ojców.

 

2. ORGANIZATOREM wypraw jest Fundacja Blisko Domu.

 

3. UCZESTNIKIEM jest każdy mężczyzna, który zarejestruje się na dany wyjazd jednocześnie akceptując niniejszy regulamin.

 

4. Obowiązkiem organizatora jest zainicjować wyprawę, zaplanować jej miejsce, termin oraz wstępny plan przebiegu. Organizator dodatkowo zadba o opiekę duchową kapłana podczas wyprawy oraz osoby prowadzącej pokazy, szkolenia i dodatkowe animacje o ile takie będą zaplanowane podczas danej wyprawy.

 

5. Obowiązkiem uczestnika jest przygotowanie się do wyprawy we własnym zakresie tj. zadbanie o dojazd i powrót w miejsce imprezy, zapewnienie wyżywienia i noclegu sobie i swoim dzieciom. Uczestnik od chwili wyjazdu do chwili powrotu do domu jest zobowiązany do sprawowania pełnej opieki nad swoimi dziećmi ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

 

6. PLAN spotkań ma charakter orientacyjny i w trakcie trwania imprezy może on ulegać nieznacznym zmianom. Na zmianę planu wpływ mogą mieć m.in.: pogoda, ilość uczestników. Przez wzgląd na rodzinny charakter imprez, każdy uczestnik ma prawo zaproponować własną grę, zabawę, które także mogą mieć wpływ na zmianę planu. Bez względu na okoliczności każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramu oraz sugestii i zaleceń lidera odpowiedzialnego za wydarzenie.

 

7. Spotkania i wyprawy ojcowskie mają charakter katolicki. Uczestników niezwiązanych z kościołem katolickim prosimy o uszanowanie faktu wspólnych modlitw, Mszy świętej jak i zabaw.

 

8. W trakcie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

 

9. Uczestnicy zachowujący się niewłaściwie np. wulgarnie, agresywnie lub nieprzestrzegający regulaminu będą proszeni o odstąpienie od imprezy w trybie natychmiastowym.

 

10. Organizator prowadzi rejestrację uczestników poprzez stronę internetową, facebook, telefonicznie. Rejestracja służy wyłącznie celom statystycznym oraz umożliwia organizatorowi ewentualny kontakt z uczestnikiem. Wszystkie dane uczestnika są chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

11. W trakcie wypraw i innych ojcowskich imprez organizator będzie wykonywał dokumentację fotograficzną, a wybrane zdjęcia będzie zamieszczał na swoich stronach internetowych a także wykorzystywał do promocji wyjazdów w mediach katolickich. Uczestnik rejestrując się na wyprawy jednocześnie wyraża na powyższe swoją zgodę.

 

12. Wyprawy i spotkania są bezpłatne. Każdy z uczestników może wnieść dobrowolną opłatę np. za wynajęty teren czy lokal, za przyjazd i czy wsparcie kolejnych inicjatyw organizatora. Wszelkie dobrowolne wpłaty będą przyjmowane w trakcie trwania imprezy. Dodatkowe wsparcie działań organizatora można dokonywać drogą przelewu bankowego na konto Fundacji podane na stronie www.