Cele i Zasady działania fundacji

CELE FUNDACJI:

 1. Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej w wymiarze indywidualnym i masowym.
 2. Pomoc chrześcijanom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem.
 3. Działalność charytatywna.
 4. Pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju.
 5. Rozwój i integracja społeczności chrześcijańskich.
 6. Wzmacnianie dialogu międzywyznaniowego wśród denominacji chrześcijańskich, propagowanie myśli i apologetyki biblijnej.
 7. Organizowanie pomocy specjalistycznej w tym terapeutycznej, psychologicznej i  psychoterapeutycznej.
 8. Organizowanie pomocy duchowej.
 9. Terapia rodzin.
 10. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 11. Prowadzenie działań prewencyjnych.
 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 13. Niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin.
 14. Niesienie pomocy społecznej osobom chorym, w tym objętym opieką paliatywną.
 15. Pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
 16. Promocja kultury i artystów chrześcijańskich.
 17. Pomoc w rozwoju i wydobywaniu talentów.
 18. Wspieranie rozwoju i promowanie działań zespołu ewangelizacyjnego.
 19. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 20. Organizacja i prowadzenie wspólnoty chrześcijańskiej.
 21. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 22. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 23. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa.
 24. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 25. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 26. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych.
 27. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę.
 28. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.
 29. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze pożytku publicznego.
 30. Promocja i organizacja wolontariatu.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ


 1. Promowanie nauczania opartego o prawdy i wartości chrześcijańskie
 2. Organizowanie rekolekcji, konferencji i wykładów
 3. Organizowanie kursów i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 4. Promowanie i realizowanie działań i stylu życia zgodnego z nauką Pisma Świętego i Kościoła Katolickiego
 5. Organizowanie i prowadzenie spotkań modlitewnych oraz miejsc stałej modlitwy
 6. Propagowanie postaw zgodnych z nauczaniem Pisma Świętego i będących odzwierciedleniem biblijnych wartości w wymiarze etyki i moralności
 7. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym i psychoterapeutycznym
 8. Prowadzenie doradztwa w sferze edukacyjno-zawodowej
 9. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych
 10. Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych
 11. Organizowanie koncertów oraz innych form artystycznych promujących kulturę
 12. Organizowanie pielgrzymek
 13. Organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży
 14. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych
 15. Organizowanie i współfinansowanie wyjazdów integracyjnych i odpoczynku dla członków fundacji i osób objętych jej wsparciem
 16. Wspieranie rozwoju i edukacji członków Fundacji i osób objętych wsparciem Fundacji poprzez całkowite lub częściowe finansowanie kursów, szkoleń i innych form edukacyjnych
 17. Organizowanie i finansowanie dokształcania członków zespołu ewangelizacyjnego oraz zakup wyposażenia potrzebnego do jego rozwoju
 18. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych
 19. Udzielanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego